มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งวิธีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 31/10/2019 | เผยแพร่โดย : Admininfo

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (RISMEP)

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC)

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการ Flagship เพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานจัดทำยุทธศาสตร์

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการฝึกอบรม กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานติดตามและประเมินผล

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่การเป็นสมาร์ท SMEs และโกลบอล SMEs

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วย Productivity 4.0

 


 คู่มือด้านการให้บริการ

 

 คู่มือการให้บริการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

 คู่มือการให้บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

มาตรา 9

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ