สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบงานห้องสมุดภายใต้งานการบริการข้อมูลสารสนเทศและปรึกษาแนะนำ” วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558

วันที่สร้าง : 27/09/2017 | เผยแพร่โดย : วณิสรา