สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540"ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถ

วันที่สร้าง : 26/03/2018 | เผยแพร่โดย : Admininfo

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ในจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการสนับสนุน
และช่วยเหลือ 
SMEs ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยี Mobile Application มาใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว การจัดอบรมประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

 

1. การแนะนำการใช้ Mobile Application สำหรับ SMEs

2. การประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ จำนวน กิจการ

3. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ยุคใหม่          

 

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง